Betingelser

Generelle betingelser pr. 22.02.2022

Alle oppdrag utføres i henhold til NSAB2015
(eller dens seneste versjon). NSAB2015 gir SkanTrans AS bl. annet rett til å selge varer under vår kontroll i den hensikt å dekke uoppgjorte fordringer.

Våre rater og tilbud er basert på dagens valutakurser, fraktnivå og opplysninger fra kunden.
Våre fraktrater er eksklusive offentlige avgifter, samt forsikringer og andre kostnader.
Våre fraktrater gjelder ikke ved frakt av ADR/IMDG/TERMO-gods, med mindre dette er klart spesifisert i tilbudet.
Tillegg som for eksempel vareavgift, veiavgifter, olje- og valutatillegg, med flere, avregnes i henhold til våre til en hver tid gjeldende satser.
Våre fraktrater over 2,5 tonn fraktberegningsvekt forutsetter at vi har anledning til å hente og levere godset direkte på linjebilen uten noen form for omlasting, tolltekniske og/eller trafikale hindringer, samt at kunden sørger for at det er tilstrekkelig med mannskap og utstyr på både hente- og leveringsstedet umiddelbart etter bilens ankomst. I motsatt fall belastes terminalgebyr, videretransport og evt. andre gebyrer i tillegg til den avtalte fraktprisen. Ved ventetid utover 15 minutter belastes ventegebyr med NOK 850 pr. påbegynt time.

Volumberegning:
1 lastemeter = 2000 kg
1 kubikkmeter = 333 kg
1 kubikkmeter = 1000 kg (Sjø)
1 kubikkmeter = 167 kg (Fly)
1 kubikkmeter = 333 kg (Innland)

Fraktavrunding:
Alle forsendelser avrundes opp til nærmeste 100 kg fraktberegnings vekt, med mindre noe annet er særskilt avtalt.
Maksimumsfrakt i en vektgruppe er minimum for den påfølgende vektgruppen.

Ukurante varer:
Forsendelser med lengde, bredde og/eller høyde over 2,4 m blir beregnet etter særskilt avtale.

Lagerleie:
Godset kan ligge fritt ankomstdagen + dagen etter på vårt tollager. Deretter belaster vi lagerleie etter gjeldende satser. Godset som ligger på vårt lager må forsikres av kunden.

Bomtur:
Bomturer og omkostninger forbundet med dette vil bli belastet i sin helhet.

Fortolling:
Fortollingsprisen gjelder for enkle fortollinger og inkluderer en varelinje. Fortollingsprisen forutsetter at kundens tollkreditt er åpen og blir benyttet. Vareeier plikter å sjekke at fortollingen utføres riktig og står ansvarlig for ethvert krav, som måtte stilles til deklaranten, som følge av manglende- eller feilfortolling.
Kontantfortolling belastes etter egne satser.

Vareavgift:
NOK 18 pr. tonn / Minimum NOK 90 / Komplette containere NOK 270

Broavgift Svinesund:
NOK 7,80 pr. tonn fraktberegningsvekt. Minimum NOK 16, maksimum NOK 155.

Olje- og valutatillegg:
Se olje- og valutatillegg for dagens satser.

Betalingsbetingelser:
10 dager netto med mindre noe annet er særskilt avtalt.
Kredittgrense avtales, men kan uansett ikke overstige maksimum anbefalt kreditgrense fra SkanTrans AS kredittselskap (P.T. Soliditet Norge).
SkanTrans AS beregner forsinkelsesrenter og purregebyr ved forsinket betaling. Hvis betalingen fremdeles ikke er oss i hende 20 dager etter fakturaforfall, forbeholder vi oss retten til å heve avtalen umiddelbart.

Reklamasjoner:
SkanTrans AS avviser alle reklamasjoner som ikke blir fremsatt umiddelbart etter godsets mottak hos kunde eller kundens kunde. Alle reklamasjoner må skje umiddelbart, skriftlig og innen forfall. Alle reklamasjoner skal inneholde handelsfaktura fra leverandør, opplysninger om godsets vekt og vekten for varer som hevdes skadet eller ikke kommet frem. Alle forsendelser som erstattes av SkanTrans AS eies av SkanTrans AS og vil bli hentet til vår terminal.

 

Intermodal transport og frakt på vei og sjø

Fraktselskap for transport fra England/UK og Irland

Transport, shipping og frakt av partigods og stykkgods fra England, Skottland, Wales og Irland til Norge, Sverige og Danmark.

Ta kontakt med oss i dag

Stykkgods, partigods, full last og container

SkanTrans AS er et transport- og spedisjonsfirma med en omfattende portefølje innen transporttjenester til og fra Storbritannia og Irland